Klauzula

 1. Administratorem danych osobowych jest Polmec Sp. z o.o. z siedzibą ul. Targowa 10C, 98-346 Skomlin. Kontakt z Polmec Sp. z o.o. możliwy jest drogą mailową: polmec@polmecanic.eu lub telefoniczną pod numerem telefonu: +48 43 840 46 34.
  2. Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: inspektor@myiod.pl
  3.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu rozpatrzenia przesłanej do Polmec Sp. z o.o korespondencji i udzielenia odpowiedzi na podstawie art. 6 ust.1 lit. F Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Polmec Sp. z o.o Prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Pana / Pani zapytanie oraz nawiązanie kontaktu biznesowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Polmec Sp. z o.o, jak też podmioty udzielające Polmec Sp. z o.o wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. dostawcy usług IT).
  5.Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania oraz udzielenia odpowiedzi. Po tym czasie dane będą przechowywane dodatkowo przez okres 12 miesięcy.
  6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
  a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w
  sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  W celu wykonania praw prosimy o kontakt z Polmec Sp. z o.o. zgodnie z udostępnionymi informacjami kontaktowymi.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych na adres: Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez stronę internetową
  uodo.gov.pl.
  8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia
  przesłanej korespondencji.